W powiecie

Budżet Baranowa Sandomierskiego na 2016 rok

Budżet Baranowa Sandomierskiego na 2016 rok

Na sesji 26 stycznia Radni Rady Miejskiej debatowali nad kilkoma projektami uchwał, z których najistotniejszym był projekt budżetu na 2016 rok. Tegoroczny budżet gminy zakłada dochody w łącznej kwocie 32 158 969,00 zł, natomiast wydatki w łącznej kwocie 32 026 631,50 zł. Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw łącznie dla wszystkich sołectw w kwocie 249 053,24 zł.

Z planowanych inwestycji największe wydatki generować będą poniższe zadania:
– budowa drogi dojazdowej do LHS w miejscowości Wola Baranowska – kwota 600 000,00 zł,
– rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Gminie Baranów Sandomierski – kwota 500 000,00 zł,
– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 872 relacji rzeka Wisła-Baranów Sandomierski-Majdan Królewski-Nisko polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego od km. 9+882 do km 11+110 strona prawa w m. Wola Baranowska – kwota 250 000,00 zł,
– przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zewnętrzne inwestycji w tym opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Baranów Sandomierski o kwotę 130 000 zł.

Łączne wydatki na szkoły i przedszkola w roku 2016 zaplanowano na kwotę 15 079 280,00 zł, w tym na budowę Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Woli Baranowskiej, wraz z adaptacją istniejącej sali gimnastycznej na zaplecze socjalno-techniczne 70 000,00 zł.
Gmina na pomoc społeczną, w tym między innymi na: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, zasiłki, ośrodki pomocy społecznej, wyda w roku 2016 kwotę 6 675 438,00 zł.
Gminy Zakład Użyteczności Publicznej na realizację zadań statutowych otrzyma dotację z budżetu gminy w wysokości 629 260,00 zł, a na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, w tym na działalność: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, świetlic, klubów i bibliotek, gmina wyda 858 158,00 zł.
Radni Rady Miejskiej przegłosowali również w dniu 26 stycznia uchwały w sprawie:
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020;
3) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy;
4) określenia: kryteriów, liczby punktów przypisanych poszczególnym kryteriom oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W powiecie

Boisko z nową instalacją do nawadniania

rta24.eu3 marca 2021
policja baranów

Nowy Kierownik Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim

rta24.eu3 marca 2021

Sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna na naszym obszarze jest korzystna

rta24.eu3 marca 2021

Remont wieży strażackiej w Dąbrowicy

rta24.eu2 marca 2021

Nietrzeźwa seniorka spała przy drodze

rta24.eu2 marca 2021

Konkurs – Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

rta24.eu2 marca 2021

Pamieć o Żołnierzach Wyklętych

rta24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rta24.eu1 marca 2021

Uwaga! Szkolenie żołnierzy WOT na terenie gminy Nowa Dęba

rta24.eu25 lutego 2021