W Tarnobrzegu

Certyfikat Akredytacyjny dla Szpitala

Certyfikat Akredytacyjny dla Szpitala

28 maja 2021 roku Minister Zdrowia przyznał naszemu Szpitalowi Certyfikat Akredytacyjny w zakresie prowadzonej działalności leczniczej.

„Akredytacja” w odniesieniu do udzielania świadczeń oznacza dobrowolny, usystematyzowany proces oceny, który nakierowany jest na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki. W dniach 10 – 12 luty bieżącego roku w Szpitalu odbył się audyt zewnętrzny przeprowadzony przez niezależnych wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa.

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą metodą oceny. Główną cechą audytu jest dobrowolność zaś ocena jej jest oparta na znanych, mulitidyscyplinarnych standardach akredytacyjnych ukierunkowanych na działania związane z poprawą jakości i bezpieczeństwem opieki nad pacjentem.

Obecnie Certyfikat Akredytacyjny przyznawany jest przez Ministra Zdrowia na wniosek Rady Akredytacyjnej po wcześniej odbytym audycie. Wizytatorzy to praktykujący lekarze, pielęgniarki, administratorzy typowani przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W trakcie wizytacji w naszym Szpitalu ocenie podlegało piętnaście obszarów standardowych, które powinny spełniać określone kryteria.

Zestaw standardów akredytacyjnych dla szpitali jest ofertą ambitną, nakierowaną na twórcze kształtowanie lokalnych rozwiązań i zorientowaną na dokonywanie pomiaru i prowadzenie analizy własnej działalności klinicznej. W skład zbioru 15 działów szczegółowo wchodzi:

1. Ciągłość opieki – to opracowane i wdrożone procedury przyjmowania pacjentów zarówno

planowych jak i nieplanowych, w szczególności w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

2. Prawa Pacjenta – spisane, czytelne i łatwo dostępne procedury dla pacjenta uczestniczącego w

procesie hospitalizacji

3. Ocena stanu pacjenta – stan zdrowia pacjenta i jego potrzeby podlegają kompleksowej

zespołowej ocenie i stają się podstawą do ustalenia planu opieki obejmujące działania

diagnostyczne i terapeutyczne

4. Opieka nad pacjentem – oznacza wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia

pacjenta, w tym postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne.

Współpraca zespołu wielodyscyplinarnego : lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, farmakologa

klinicznego, psychologa, dietetyka, i innych pracowników medycznych adekwatnych do potrzeby

5. Kontrola zakażeń – profilaktyka i terapia zakażeń jest jednym z najbardziej istotnych aspektów

jakości opieki. Nadzór nad zakażeniami uwzględnia opracowanie i wdrożenie procedur

higienicznych, szkolenia pracowników, monitorowanie i analizowanie danych oraz podejmowanie

działań zmierzających do poprawy.

6. Zabiegi i znieczulenia – przed zabiegiem operacyjnym należy dokonać przedoperacyjnej oceny

stanu pacjenta, zaplanować rodzaj zabiegu, znieczulenia i opieki pooperacyjnej oraz zapoznać

pacjenta lub jego opiekuna prawnego z proponowanym planem leczenia i postępowania

pooperacyjnego. W tym obszarze prowadzona jest ścisła współpraca lekarzy zabiegowych

( operatorów) i anestezjologów.

7. Farmakoterapia – jako jedna z metod leczenia pacjentów powinna być stosowana w sposób

racjonalny, zwiększający prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnych efektów leczenia

i unikania działań niepożądanych

8. Laboratorium – wiarygodność wyników badań laboratoryjnych jest kluczowym elementem

poprawnej diagnozy i oceny skuteczności terapii

9. Diagnostyka obrazowa – to również istotny element diagnostyczny, dotyczy metod

wykorzystujących promieniowanie jonizujące, ultradźwięki i zjawisko rezonansu magnetycznego

10. Odżywianie – ocena potrzeb żywieniowych pacjenta i dobór odpowiednich terapii

żywieniowych to ścisła współpraca lekarzy , pielęgniarek i personelu działu żywienia

11. Poprawa jakości i bezpieczeństwa pacjenta – to bardzo ważny obszar jakości opieki

wymagający ciągłego monitorowania, analizowania i doskonalenia procesów klinicznych

i zarządzania. Wymaga dobrej organizacji pracy i skoordynowania działań wszystkich

zatrudnionych w szpitalu. Poprawa jakości nakierowana jest na redukcję ryzyka zarówno

u pacjentów jak i u osób świadczących opiekę. Prowadzona jest w oparciu o monitorowanie

i dokonywanie pomiaru funkcjonowania z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników jakości

i ciągłym dążeniu do poprawy

12. Zarządzanie ogólne – to kierowanie i strategia rozwoju organizacji oparta na analizie otoczenia

13. Zarządzanie zasobami ludzkimi – do realizacji misji i zapewnienia bezpiecznej opieki szpital

zatrudnia odpowiednią liczbę wykwalifikowanej kadry. Zarządzanie personelem powinno być

skoordynowane i skuteczne z uwzględnieniem możliwości edukacji i rozwoju zawodowego

14. Zarządzanie informacją – opieka zdrowotna jest kompleksowym działaniem, którego wynik

w znacznym stopniu zależy od informacji. Do efektywnego zarządzania informacja w szpitalu

służy system, który obejmuje gromadzenie danych, sposoby ich przetwarzania, zarządzania,

udostępniania, przechowywania oraz wszelkie mechanizmy zapewniające bezpieczeństwu

informacji

15. Zarządzanie środowiskiem opieki – zarówno infrastruktura jak i sprawne systemy awaryjne

w szpitalu gwarantują bezpieczny pobyt pacjentów i odwiedzających oraz stwarzają

bezpieczne warunki pracy

Nasz Szpital cyklicznie uczestniczy w procesie akredytacji już od 2001 roku. W bieżącym roku już po raz siódmy odbyła się wizytacja, która zakończyła się przyznaniem certyfikatu. Dzięki temu ciągłemu procesowi ukierunkowani jesteśmy na ciągłe doskonalenie naszego Szpitala. Działania poprzedzające wymagały zaangażowania i współdziałania wszystkich pracowników placówki. Proces przygotowawczy wprowadzenia określonych zmian w sposobie dostarczenia opieki trwał już dużo wcześniej.

Pobyt w szpitalu dla pacjentów oznacza możliwość wystąpienia wielu zagrożeń. Dlatego warto leczyć się w szpitalu posiadającym Certyfikat Akredytacyjny. Choć akredytacja nie oznacza, że opieka i leczenie w szpitalu akredytowanym będzie idealne, to jednak pobyt w takiej placówce powinien być bardziej bezpieczny dla pacjentów.

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego stawia jednostkę w miejscu wyróżnionym w stosunku do innych szpitali funkcjonujących w tym samym otoczeniu rynkowym. Obecnie znaleźliśmy się w gronie 192 szpitali w Polsce posiadających taki tytuł. Uzyskany certyfikat jest dowodem na stałe podnoszenia jakości usług, to zadanie wynikające z potrzeby czasu i konieczności wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Jest to szczególna rola związana bardzo mocno z misją szpitala, którą przyjęliśmy jako wiodącą w naszym działaniu :

Udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych pacjentom i stałe podnoszenie jakości świadczonych usług”

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

W gotowości przed zimą

rta24.eu26 października 2021

Kontrole obowiązujących obostrzeń. Policja apeluje

rta24.eu26 października 2021

Janusz Malarz IKS JEZIORO Tarnobrzeg trzy razy na podium!

rta24.eu26 października 2021

Nowe propozycje zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego

rta24.eu21 października 2021

Przerwa w dostawie wody – 26 października 2021 r. (wtorek)

rta24.eu21 października 2021