W Tarnobrzegu

Czwartkowa sesja w „Prymasówce”

Czwartkowa sesja w „Prymasówce”

Tarnobrzescy radni będą obradować tym razem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kopernika 49 w Tarnobrzegu. Początek jutrzejszej sesji zaplanowano na godzinę 13.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6.Informacja miejskich jednostek organizacyjnych działających w obszarze ochrony zdrowia na temat realizacji zadań statutowych.
7.Informacja Prezydenta Miasta Tarnobrzega i Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji w sprawie podjętych, obecnie podejmowanych i planowanych działań w sprawie rekultywacji i przyszłego zagospodarowania byłego wyrobiska „Piaseczno”.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia realizacji oraz wniesienia wkładu własnego przez Gminę Tarnobrzeg do projektu konkursowego o nazwie „Grunt to Rodzina”w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 – Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodzinyi pieczy,
2. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020,
3. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka pieczy zastępczej,
4. zatwierdzenia realizacji oraz wniesienia wkładu własnego przez Gminę Tarnobrzeg do projektu konkursowego o nazwie „Asystent Seniora” w ramach konkursu nt RPPK.08.03.00 –IP.01-18-022/17 – Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
5. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów, obręb Tarnobrzeg,
6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Konstytucji 3 Maja,
7. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, obręb Zakrzów,
8. zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, obręb Kajmów,
9. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Plażowej, obręb Machów,
10. zmian w budżecie na 2018 rok,
11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu,
12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu,
13. uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu,
14. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega,
15. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017-2020,
16. rozpatrzenia skargi.
9. Sprawy bieżące.
10.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Oświadczenia radnych.
13.Zamknięcie sesji.

Wioletta Wojtkowiak

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

W gotowości przed zimą

rta24.eu26 października 2021

Kontrole obowiązujących obostrzeń. Policja apeluje

rta24.eu26 października 2021

Janusz Malarz IKS JEZIORO Tarnobrzeg trzy razy na podium!

rta24.eu26 października 2021

Nowe propozycje zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego

rta24.eu21 października 2021

Przerwa w dostawie wody – 26 października 2021 r. (wtorek)

rta24.eu21 października 2021