W Tarnobrzegu

Dziś budżetowa sesja rady miasta

Dziś budżetowa sesja rady miasta

Radni zagłosują dziś nad budżetem Tarnobrzega na 2018 rok. To budżet z zaplanowaną nadwyżką w wysokości miliona złotych. Tyle też wyniesie rata kredytu, którą miasto planuje spłacić w tym roku.

Planowane dochody budżetu mają wynieść 258 252 039 zł, natomiast planowane wydatki 257 252 039 zł. Obsługa długu pochłonie 4 818 800. W 2018 roku planowana jest spłata raty kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 1 000 000 zł.

Początek sesji o godz. 11 w sali 201 urzędu miasta przy ul. Kościuszki 32.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega;  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega, 2) Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2018;  przedstawienie projektu budżetu,  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,  odczytanie opinii poszczególnych stałych Komisji Rady Miasta,  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
3) w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
4) w sprawie wydatków budżetu miasta i miasta na prawach powiatu, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
5) w sprawie ustanowienia roku 2018 – rokiem Hieronima Kazimierza Dekutowskiego ps. “Zapora”,
6) zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
7) w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Tarnobrzega na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Tarnobrzeg,
8) w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania,
9) zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
10) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,
11) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Henryka Sienkiewicza, obręb Tarnobrzeg,
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg,
13) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Ks. Tadeusza Chrobaka, obręb Mokrzyszów,
14) trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
7. Sprawy bieżące.
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Oświadczenia radnych
11. Zamknięcie sesji.

WW

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Ćwiczenia i strzelanie z użyciem ostrej amunicji 

rta24.eu29 lipca 2021

Niebezpieczne zderzenia na drogach powiatu. Policjanci apelują

rta24.eu29 lipca 2021

Mobilny punkt spisowy w Tarnobrzegu

rta24.eu29 lipca 2021

Od 2 sierpnia parkowanie będzie płatne

rta24.eu28 lipca 2021

Kobieta okradła mieszkankę Nowej Dęby. Policja publikuje portret pamięciowy

rta24.eu27 lipca 2021

W Tarnobrzegu kierowca peugeota zderzył się z motocyklistą

rta24.eu26 lipca 2021

1 sierpnia 1944 r. Pamiętamy

rta24.eu26 lipca 2021

XIV Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach -Tarnobrzeg 2021

rta24.eu26 lipca 2021

Rusza opłata za wjazd nad Jezioro Tarnobrzeskie

rta24.eu23 lipca 2021