W Tarnobrzegu

Dziś budżetowa sesja rady miasta

Dziś budżetowa sesja rady miasta

Radni zagłosują dziś nad budżetem Tarnobrzega na 2018 rok. To budżet z zaplanowaną nadwyżką w wysokości miliona złotych. Tyle też wyniesie rata kredytu, którą miasto planuje spłacić w tym roku.

Planowane dochody budżetu mają wynieść 258 252 039 zł, natomiast planowane wydatki 257 252 039 zł. Obsługa długu pochłonie 4 818 800. W 2018 roku planowana jest spłata raty kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 1 000 000 zł.

Początek sesji o godz. 11 w sali 201 urzędu miasta przy ul. Kościuszki 32.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega;  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega, 2) Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2018;  przedstawienie projektu budżetu,  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,  odczytanie opinii poszczególnych stałych Komisji Rady Miasta,  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,  głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
3) w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
4) w sprawie wydatków budżetu miasta i miasta na prawach powiatu, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
5) w sprawie ustanowienia roku 2018 – rokiem Hieronima Kazimierza Dekutowskiego ps. „Zapora”,
6) zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
7) w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Tarnobrzega na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Tarnobrzeg,
8) w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania,
9) zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
10) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,
11) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Henryka Sienkiewicza, obręb Tarnobrzeg,
12) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg,
13) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Ks. Tadeusza Chrobaka, obręb Mokrzyszów,
14) trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
7. Sprawy bieżące.
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Oświadczenia radnych
11. Zamknięcie sesji.

WW

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Odciski palców i podpis. Nowe dowody już niebawem

rta24.eu15 października 2021

Plaża w brajlu!

rta24.eu13 października 2021

W Tarnobrzegu kobieta została okradziona na tzw. „przewałkę’

rta24.eu13 października 2021

Wyniki weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego

rta24.eu13 października 2021

„Rolnik” złotą szkołą NBP

rta24.eu8 października 2021

Wójt Gminy Gorzyce zaprasza do akcji oddawania krwi

rta24.eu8 października 2021

Tarnobrzescy Dominikanie zapraszają na kolejny koncert

rta24.eu7 października 2021

Utrudnienia w ruchu

rta24.eu6 października 2021

Święto Pieczonego Ziemniaka w Sobowie

rta24.eu6 października 2021