W Tarnobrzegu

Jest opinia wojewody: „Rada Miasta dokonała wyboru Dariusza Bożka na przewodniczącego”

Jest opinia wojewody: „Rada Miasta dokonała wyboru Dariusza Bożka na przewodniczącego”

– W ocenie organu nadzoru Rada Miasta Tarnobrzega na sesji w dniu 27 kwietnia 2017 r. dokonała wyboru Pana Dariusza Bożka na Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega – takie stanowisko otrzymaliśmy dziś od rzecznika wojewody podkarpackiego Małgorzaty Waksmundzkiej-Szarek.

Stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega pozostaje nieobsadzone od kilku tygodni, gdyż zdaniem komisji skrutacyjnej żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał bezwzględnej liczby głosów. Wszystko wskazuje na to, że zostanie nim Dariusz Bożek, na którego oddano 10 ważnych głosów.

Odpowiedź rzecznika wojewody na nasze pytanie dotyczące ważności przeprowadzonych wyborów nowego przewodniczącego Rady Miasta publikujemy w całości.

„Uprzejmie informuję, iż w dniu 10 maja 2017 r. organ nadzoru, odpowiadając na pisma Prezydenta Miasta Tarnobrzega i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega, wydał opinię dotyczącą przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 27 kwietnia 2017 r. oraz poinformował zainteresowanych o zajętym stanowisku pismem z dnia 10 maja br. Po przeprowadzeniu analizy materiałów z przebiegu sesji Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz przesłanych w przedmiotowej sprawie materiałów – organ nadzoru w swoim stanowisku poinformował m.in., iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) „rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”.

W związku z tym, iż pojęcie „bezwzględnej większości” nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę na gruncie ustawy o samorządzie gminnym, koniecznym jest odwołanie się do poglądu wyrażonego przez Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1995 r., sygn. akt W 18/94, OTK 1995 nr 1, Lex nr 25553 „bezwzględna większość głosów ” oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tj. przeciwnych i wstrzymujących się. Analogiczne stanowisko reprezentowane jest również w orzecznictwie sądów administracyjnych, w którym wskazuje się, że sformułowanie o wyborze „bezwzględną większością głosów” odnosi się do liczby ważnie oddanych głosów (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 1993r., sygn. akt SA/Ka 1351/93, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2006r., sygn. akt I SA/Ke 592/05, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2010 r., sygn. akt I OSK 1384/09).

Równocześnie wskazać należy, że Statut Miasta Tarnobrzega, przyjęty uchwałą Nr XXX/298/2016 Rady Miejskiej w Tarnobrzegu z dnia 30 czerwca 2016 r.  także zdefiniował w § 78 ust. 2 pojęcie „bezwzględna większość głosów”.
Dodatkowo podkreśla się, że w procesie wyborów dokonywanych na funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy są dwa akty. Pierwszy z nich realizuje się w głosowaniu tajnym przez oddanie głosów na kandydatów, a następnie ogłoszenia wyników przez komisję skrutacyjną. Jest to akt podstawowy i decydujący o wyborze, natomiast jego uzewnętrznienie następuje w formie uchwały rady gminy podjętej na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzającej wybór na jedną z powyższych funkcji, która to uchwała ma wyłącznie charakter deklaratoryjny.

W związku z powyższym, w ocenie organu nadzoru Rada Miasta Tarnobrzega na sesji w dniu 27 kwietnia 2017 r. dokonała wyboru Pana Dariusza Bożka na Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega.

Jak podkreśla orzecznictwo NSA, wynik głosowania ma podstawowe i decydujące znaczenie dla wyboru danego kandydata, niemniej do zakończenia procedury wyborczej niezbędne jest, zdaniem NSA, jeszcze podjęcie formalnej uchwały o charakterze deklaratoryjnym, stwierdzającej wybór konkretnej osoby, która otrzymała wymaganą liczbę głosów na konkretne stanowisko. Przedmiotowa uchwała powinna być następnie doręczona organowi nadzoru w terminie 7 dni od jej podjęcia, zgodnie z wymogami art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Wynika z tego, że radni powinni podjąć osobną uchwałę, w której stwierdzą wybór Dariusza Bożka na stanowisko przewodniczącego. Sesja rady miasta odbędzie się w poniedziałek 15 maja.

Tekst i zdjęcie Wioletta Wojtkowiak

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

W gotowości przed zimą

rta24.eu26 października 2021

Kontrole obowiązujących obostrzeń. Policja apeluje

rta24.eu26 października 2021

Janusz Malarz IKS JEZIORO Tarnobrzeg trzy razy na podium!

rta24.eu26 października 2021

Nowe propozycje zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego

rta24.eu21 października 2021

Przerwa w dostawie wody – 26 października 2021 r. (wtorek)

rta24.eu21 października 2021