kultura i rozrywka

Konferencja naukowa na 25-lecie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega

Konferencja naukowa na 25-lecie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega

Z okazji 25-lecia Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, dyrekcja i pracownicy placówki zapraszają na konferencję naukową, poświęconą wielkim rodom na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX wieku w dn. 8-10 września.

Takiej konferencji jeszcze w Tarnobrzegu nie było! Najlepsi historycy z niemal całego kraju zjadą do Dzikowa, by rozprawiać o wielkich rodach polsko-litewskich. – Celem konferencji jest ukazanie historii rodów arystokratycznych Polski i Litwy w okresie zmieniających się uwarunkowań społeczno-politycznych, między XVI a XX wiekiem. Chcemy popatrzeć na dzieje tej grupy społecznej poprzez pryzmat jej dokonań w wielu wymiarach, również gospodarczych i kulturalnych. Zachodzi również potrzeba pokazania dziedzictwa, jakie pozostało po arystokracji w odniesieniu do pamięci historycznej – wyjaśnia Tadeusz Zych, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega.

Pogram konferencji jest imponujący. Wstęp na wszystkie panele wolny.

Komitet naukowy

dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – przewodniczący

prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Karol Tarnowski (PAU Kraków)

dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Władysław Stępniak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Tamara Bairašauskaite (Instytut Historii Litwy)

dr Rimantas Miknys (Dyrektor Instytutu Historii Litwy)

Komitet organizacyjny

mgr Radosław Pawłoszek

mgr Mateusz Klempert

mgr Sebastian Nowakowski

mgr Krzysztof Andrzej Kierski

25 LECIE MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA TARNOBRZEGA

ZAMEK TARNOWSKIH W DZIKOWIE

8 września 2016 r.

godz. 10.00 Wystąpienia: Dyrektora Muzeum, Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Wojewody Podkarpackiego, wręczenie odznaczeń państwowych, wystąpienia zaproszonych gości

godz. 11.00 ROZPOCZECIE KONFERENCJI NAUKOWEJ: WIELKIE RODY NA ZIEMIACH POLSKO-LITEWSKICH XVI-XX WIEKU: Rozkwit – działalność – upadek – tradycja i pamięć

Sala Wielka Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

11.00 Otwarcie: Dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR – Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega

Wystąpienia: Prof. dr hab. Karol Tarnowski – Polska Akademia Umiejętności, Prof. dr hab. Norbert Kasparek – Kierownik Zakładu Historii XIX wieku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Anira Wojan – Prezes Fundacji Kossakowskiego w Warszawie oraz zaproszonych gości

Wykład inauguracyjny:

Książę Maciej Radziwiłł – Dzieje Radziwiłłów w perspektywie rodzinnej.

***

Panel I – Polityka, ekonomia

8 września (czwartek) – Sala Wielka Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

OBRADY

Sesja I

12.15–12.30 Dr hab. Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu) „Najstarsze rody ziemi sandomierskiej”.

12.30–12.45 Dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) „Ostatnia generacja książąt Holsztańskich herbu Hippocentaurus w elitach władz Wielkiego Księstwa Litewskiego końca XV i XVI wieku”.

12.45–13.00 Dr Mariusz Lubczyński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Kariera rodziny Tarłów w XVI wieku”.

13.00–13.15 Dr hab. Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Załuscy herbu Junosza w XVII wieku. Geneza potęgi rodu w kolejnym stuleciu”.

Dyskusja

Sesja II

14.30–14.45 Mgr Paweł Tyszka (Uniwersytet Warszawski, Zamek Królewski w Warszawie) „Twórca potęgi rodu Zamoyskich – kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski i jego dzieło”.

14.45–15.00 Mgr Łukasz Włodarski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Rodzina Kryskich jako przedstawiciele możnowładztwa mazowieckiego w czasach nowożytnych”.

15.00–15.15 Mgr Stanisław Szynkowski (Uniwersytet Opolski w Opolu) „Z dworu królewskiego na magnackie salony – ród von Beess a polska arystokracja w XVII i XVIII wieku”.

15.15–15.30 Mgr Robert Borkowski (Uniwersytet Rzeszowski) „Trzy pokolenia Lubomirskich w nowej perspektywie badawczej”.
Dyskusja

9 września (piątek) – Sala Wielka Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

9.00–9.30 Uroczystość obchodów 25-lecia Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego

OBRADY:

Sesja I:

9.30–9.45 Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikoła Kopernika w Toruniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego) „Początki kariery możnowładczej Czapskich herbu Leliwa”.

9.45–10.00 Dr hab. Małgorzata Durbas, prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) „Narodziny i zmierzch wielkości rodu Leszczyńskich do 1737 roku”.

10.00–10.15 Mgr Dominika Rychel–Mantur (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Tadeusz Matuszewicz (1765–1819) jako przedstawiciel rodu Matuszewiczów herbu Łabędź”.

10.15–10.30 Dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) „Potoccy z linii chrząstowskiej w latach zaboru”.

Dyskusja

Sesja II:

11.15–11.30 Mgr Anna Leśniczuk (Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach) „Kuczyńscy na Korczewie 1712–1858”.

11.30–11.45 Prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie) „Fenomen ziemiaństwa – stosunek do Księstwa Warszawskiego”.

11.45–12.00 Dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Litewska magnateria a Napoleon w 1812 roku”.

12.00–12.15 Mgr Dawid Madziar (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Ks. Antoni Paweł Sułkowski w nowej rzeczywistości politycznej na ziemiach polskich w latach 1814 – 1818”.

Dyskusja

Sesja III:

13.00–13.15 Dr hab. Maciej Trąbski, prof. AJD (Akademia Jana Długosza w Częstochowie) „Przedstawiciele wielkich rodów w armii Królestwa Polskiego (1815–30)”.

13.15–13.30 Dr Przemysław Żukowski (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) „Konstanty Massalski (1802–80) – książę, wykładowca prawa rzymskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie”.

13.30–13.45 Mgr Aneta Aleksandra Duda (Akademia Pomorska w Słupsku) „Funkcjonowanie Ordynacji Ołyckiej Radziwiłłów w XIX i XX wieku”.

13.45–14.00 Dr hab. Mariusz Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Zmierzch ordynacji pińczowskiej i margrabiów Wielopolskich w XIX–XX wieku”.

Dyskusja

Sesja IV:

15.15–15.30 Dr Witalij Bohatyrewicz (Akademia Jana Długosza w Częstochowie) „Radziwiłłowie i zamek w Nieświeżu w XIX i w I połowie XX wieku”.

15.30–15.45 Mgr Dobromiła Rzyska–Laube (Muzeum Narodowe w Gdańsku) „Pamięć kresowych rodach Radziwiłłów, Pociejów i Sołtanów w pomorskim Waplewie Wielkim hrabiów Sierakowskich, niegdyś i obecnie”.

15.45–16.00 Mgr Krzysztof Sacała (Uniwersytet Rzeszowski) „Korniaktowie. Rozkwit – działalność – upadek w świetle genealogii rodu”.

16.00–16.15 Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Akademia im Jana Długosza w Częstochowie) „Arystokraci czy nuworysze? Deficyt pozycji społecznej Stempkowskich”.
Dyskusja

Sesja V

17.00–17.15 Siergiej Łajewski (Czernihowskie Muzeum Historyczne im. Wasilija Tarnowskiego) „Rodzina Tarnowskich i jej dobrotwórcza działalność na Czernihowszczyźnie”.

17.15–17.30 Dr Andrea Mariani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) „Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych na ziemiach koronnych. Między dworem a placówką zakonną”.

17.30–17.45 Dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR (Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega) „Polityczna, społeczna i kulturowa rola Tarnowskich z Dzikowa”.

Dyskusja

18.30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Panel II – Mecenat, kultura i sztuka, obyczaje

8 września (czwartek)

Pokój czerwony Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

OBRADY:

Sesja I

12.15–12.30 Mgr Krystyna Jackowska (PAN Biblioteka Gdańska) „Michał Kazimierz Radziwiłł z synami (czy aga Dedesz ze świtą?) na grupowym portrecie malowanym przez gdańszczanina Daniela Schultza, jako przykład gustów artystycznych wielkich rodów na ziemiach polsko – litewskich w XVII wieku.

12.30–12.45 Mgr Anna Wójtowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) „Wielkie rody – mecenasi Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo na terenach Rzeczpospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego”.

12.45–13.00 Mgr Paulina Anna Mielnik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Kto w epoce staropolskiej dzierżył laskę marszałkowską?”

13.15–13.30 Mgr Maria Salak–Warda (Zamek Królewski w Warszawie) „Jan Zamoyski – polityk, uczony, najwybitniejszy przedstawiciel rodu i twórca jego potęgi’.
Dyskusja

Sesja II

14.30–14.45 Mgr Agnieszka Pawłowska–Kubik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Mechanizmy budowania pamięci o rodzie na przykładzie pamiętników Zbigniewa Ossolińskiego i Jerzego Ossolińskiego”.

14.45–15.00 Mgr Paweł Gad (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Zachęcając do tego myślistwa… – królewska pasja nieświeskich Radziwiłłów”.

15.00–15.15 Anna Kłoś (Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach) „Jan Sobieski – prawnuk wielkiego rodu, którego budowle i dziedzictwo przetrwało po nasze czasy’.

15.15–15.30 Mgr Agata Muszyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „O interesach miłości oznaymuie Waszej Książęcej Mości… Zabiegi małżeńskie jako przedsięwzięcie rodzinne na przykładzie rodu Radziwiłłów w czasach saskich’.
Dyskusja

9 września (piątek)

Pokój czerwony Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

9.00–9.30 Uroczystość obchodów 25-lecia Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego

OBRADY:

Sesja I

9.30–9.45 Dr hab. Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Plany małżeńskie Sobieskich jako wyraz pozycji rodu – marzenia i rzeczywistość”.

9.45–10.00 Dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) „Czartoryscy i Tarnowscy a Głowy wawelskie”.

10.00–10.15 Mgr Katarzyna Jachimowicz (Prokuratura Okręgowa w Warszawie) „Dzieje rodziny Kuczyńskich herbu Ślepowron na Podlasiu – historyczna i materialna spuścizna”.

10.15–10.30 Prof. dr hab. Jan Ptak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) „Od Opatowa do Dzikowa. Próba interpretacji malowideł batalistycznych w opatowskiej Kolegiacie Św. Marcina”.

Dyskusja

Sesja II

11.15–11.30 Mgr Alicja Żuchowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Edukacja modna na dworze hetmanowej Branickiej – wspomnienia dzieciństwa i młodości Anny z Tyszkiewiczów Potockiej”.

11.30–11.45 Mgr Kinga Próchniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) „Dwór Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich w Puławach jako centrum życia artystycznego’.

11.45–12.00 Mgr Katarzyna Węglicka (Polska Akademia Nauk w Warszawie) „Mecenat kulturalny ostatniego kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego Joachima Litawora Chreptowicza.

12.00–12.15 Dr hab. Zofia Sawaniewska–Moch (Polska Akademia Nauk w Warszawie)” Wybory tożsamościowe i językowe potomków ziemian z Litwy Kowieńskiej w świetle narracji biograficznych.

Dyskusja

Sesja III

13.00–13.15 Mgr Mateusz Klempert (Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie) „Wojtkuszki – rodowa siedziba Kossakowskich na Litwie”.

13.15–13.30 Mgr Marta Król (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) „Zamek szydłowiecki siedzibą rodów magnackich dawnej Rzeczpospolitej”

13.30–13.45 Mgr Rafał Górny (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie) „Archiwum familijne sekretne Radziwiłłów przywiezione z Berlina”.

13.45–14.00 Dr Włodzimierz Moch (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) „Działalność kulturotwórcza rodu Zdziechowskich”.

14.00–14.15 Dr Adrianna Szczerba (Uniwersytet Łódzki) „Zainteresowania archeologiczne w rodzinie Tyszkiewiczów”.

18.30 Podsumowanie konferencji

10 września (sobota) – Objazd naukowy

8.00 – Objazd naukowy: Baranów Sandomierski (zamek), Koprzywnica (klasztor cysterski), Klimontów (kolegiata pw. św. Józefa, kościół pw. św. Jacka, synagoga, rynek), Ujazd (zamek)

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Złote Gody w Gminie Gorzyce

rta24.eu29 października 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

II miejsce Zespołu Grębowianki

rta24.eu27 października 2021

Uczennica ze Ślęzaków laureatem konkursu wiedzy o Sejmie RP

rta24.eu26 października 2021

Znamy wyniki „Złotej Szpili” – Ogólnopolskiego Turnieju Satyry im. Ignacego Krasickiego

rta24.eu22 października 2021

Podsumowanie sezonu lotowego

rta24.eu22 października 2021

„Poseł czy kominiarz” – najnowsza premiera Teatru Czwartek

rta24.eu22 października 2021