kultura i rozrywka

Kup bilety na kwartet smyczkowy!

Kup bilety na kwartet smyczkowy!

Nie musisz wycho­dzić z domu. Bilety na kon­cert Grupy MoCarta kupisz także przez inter­net. Wystarczy odwie­dzić stronę biletynakabarety.pl. A jeśli masz ochotę nas odwie­dzić oso­bi­ście, wciąż także w Dziale Organizacji Imprez cze­kają na Ciebie bilety.

Koncert Grupy MoCarta „Dzieła wybrane z dwu­dzie­stu lat” w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbę­dzie się 12 marca. Właśnie ruszyła inter­ne­towa sprze­daż bile­tów. Zachęcamy do sko­rzy­sta­nia z takiej moż­li­wo­ści. Wystarczy klik­nąć tutaj lub wejść na stronę www.biletynakabarety.pl lub www.biletyna.pl.

21 marca 2015 roku Grupa MoCarta obcho­dziła dwu­dzie­ste uro­dziny. Z tej oka­zji w Teatrze Polskim w Warszawie odbył się uro­czy­sty kon­cert jubi­le­uszowy kwar­tetu i jego Przyjaciół. Mimo że ani Prezydent, ani Minister Kultury nie przy­znali człon­kom Grupy MoCarta oko­licz­no­ścio­wych odzna­czeń, wyda­rze­nie to odbiło się sze­ro­kim echem i wzbu­dziło życz­liwe zain­te­re­so­wa­nie publicz­no­ści w całej Polsce. Grupa MoCarta w związku z tym przy­go­to­wała pro­gram jubi­le­uszowy pod tytu­łem Dzieła wybrane z dwu­dzie­stu lat i wyru­szyła w trasę kon­cer­tową świę­to­wać swoje okrą­głe uro­dziny, ponie­waż zawsze wycho­dzi naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Widzów, przez kolejny rok.

W kon­cer­cie zoba­czą Państwo nagra­nia archi­walne z pierw­szego występu kwar­tetu oraz naj­waż­niej­sze i naj­lep­sze utwory zespołu. Muzycy opo­wie­dzą kilka aneg­dot ze swo­jego arty­stycz­nego życia oraz zapre­zen­tują kilka naj­now­szych utwo­rów. Dzięki naj­no­wo­cze­śniej­szym zdo­by­czom tech­niki swój wir­tu­alny udział potwier­dzili: Piotr Bałtroczyk, Zbigniew Wodecki, Zbigniew Zamachowski, Artur Andrus oraz GrupoMoCarciątka.

Jak podaje Dom Aukcyjny Sotheby’s, naj­więk­szą war­tość mają dziś skrzypce wybu­do­wane w XVIII wieku przez Antonio Stradivariego. Wiele lat nabie­rały szla­chet­nego brzmie­nia. Upływ czasu spra­wił, że dziś są dosko­nałe. Czy muzycy Grupy MoCarta, podob­nie jak legen­darne instru­menty, z wie­kiem stają się coraz lepsi? Proponujemy to spraw­dzić.

Przypomnijmy: występ Grupy MoCarta w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbę­dzie się 12 marca o godzi­nie 19.30. Bilety w cenie 60 zł można kupić w Dziale Organizacji Imprez TDK, pokój 47 oraz na stro­nach www.biletynakabarety.pl i www.biletyna.pl.

źródło: TDK Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Czasu coraz mniej – mobilizacja dla Leosia!

rta24.eu21 września 2021

Uroczystości poświęcone żołnierzom wszystkich formacji kawaleryjskich

rta24.eu13 września 2021

Spisobus w Tarnobrzegu

rta24.eu9 września 2021

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

rta24.eu8 września 2021

I Tarnobrzeski Pchli Targ

rta24.eu8 września 2021

Kondakion o Nawróconej – Schola Węgajty. Koncert u dominikanów

rta24.eu8 września 2021

Nadzieja na nowe pokolenie mistrzów. Ruszyła klasa tenisa stołowego

rta24.eu3 września 2021

Modernizacja linii 220 kV Połaniec – Chmielów

rta24.eu1 września 2021

Zaproszenie na spotkanie prezydenta z mieszkańcami Wielowsi

rta24.eu31 sierpnia 2021