kultura i rozrywka

Polscy i ukraińscy artyści tworzą prace z wikliny

Polscy i ukraińscy artyści tworzą prace z wikliny

9-16 kwiet­nia na tere­nie daw­nego Pałacu Brunickich w Podhorcach k. Stryja odbył się polsko-ukraiński ple­ner wikliny pod patro­na­tem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

tbg2

W ple­ne­rze brali udział pol­scy arty­ści z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Artystów „Wiklina” oraz arty­ści ukra­iń­scy zrze­szeni w Sekcji Sztuki Dekoratywno – Stosowanej z Kijowa. Do odna­wia­nego majątku w Podhorcach koło Stryja zapro­sili arty­stów jego współ­wła­ści­ciele, któ­rzy poza adap­ta­cją na cele tury­styczne pod­wor­skich zabu­do­wań, odbu­do­wują wspól­nymi siłami zruj­no­wany pałac Brunickich, porząd­kują i odna­wiają dwor­ski park, zawie­ra­jący wiele zabyt­ków przy­rody.

Po tygo­dnio­wej pracy (prze­rwa­nej na jeden dzień poświę­cony na zwie­dza­nie Stryja i jego zabyt­ków) powstało 6 wiel­ko­for­ma­to­wych wikli­no­wych i cera­micz­nych prac, które zdo­bią roz­le­głą prze­strzeń Podhorskiego Majątku.

tbg3 tbg4

Geneza ple­ne­rów wikliny arty­stycz­nej wywo­dzi się od ich pomy­sło­dawcy i orga­ni­za­tora, zna­ko­mi­tego arty­sty i mistrza ple­cion­kar­stwa, pra­cow­nika Tarnobrzeskiego Domu Kultury – Stanisława Dziubaka. Po zapro­sze­niu przez dyrek­tora Narcyza Pióreckiego ple­ne­rów do Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach k. Przemyśla, wikli­nowe ple­nery roz­ro­sły się i nabrały mię­dzy­na­ro­do­wego cha­rak­teru. Na tere­nie Ukrainy ple­nery były reali­zo­wane w skan­se­nie w Pirogowie, w Kijowie, dwa razy na Krymie (Naucznyj i Koktiebiel) oraz w Ogrodzie Botanicznym we Lwowie.

tbg5 tbg6

Plener odby­wał się pod patro­na­tem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, a orga­ni­za­cyj­nie wspie­rał go dyrek­tor lwow­skiego Ogrodu Botanicznego we Lwowie – Pan Andrij Prokopiv.

Uczestnicy:

z Polski : Katarzyna Krzykawska (Warszawa), Elżbieta Piórecka (Przemyśl), Stanisława Zacharko-Łagowska (Kielce) i Stanisław Dziubak (Tarnobrzeg) – wszy­scy arty­ści są człon­kami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Artystów „Wiklina”, któ­rego zało­ży­cie­lem i pre­ze­sem jest Stanisław Dziubak.z Ukrainy: Galina Diugowska, Volodymyr Baluberdin, Liza Portnova i Andrij Kyrychenko (wszy­scy z Kijowa)

tbg7 tbg8

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Czasu coraz mniej – mobilizacja dla Leosia!

rta24.eu21 września 2021

Uroczystości poświęcone żołnierzom wszystkich formacji kawaleryjskich

rta24.eu13 września 2021

Spisobus w Tarnobrzegu

rta24.eu9 września 2021

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

rta24.eu8 września 2021

I Tarnobrzeski Pchli Targ

rta24.eu8 września 2021

Kondakion o Nawróconej – Schola Węgajty. Koncert u dominikanów

rta24.eu8 września 2021

Nadzieja na nowe pokolenie mistrzów. Ruszyła klasa tenisa stołowego

rta24.eu3 września 2021

Modernizacja linii 220 kV Połaniec – Chmielów

rta24.eu1 września 2021

Zaproszenie na spotkanie prezydenta z mieszkańcami Wielowsi

rta24.eu31 sierpnia 2021