W Tarnobrzegu

Projekt „Asystent Seniora” poprawi funkcjonowanie osób starszych w Tarnobrzegu

Projekt „Asystent Seniora” poprawi funkcjonowanie osób starszych w Tarnobrzegu

Projekt pod nazwą „Asystent Seniora” (w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna w ramach RPO WP na lata 2014-2020) ma na celu poprawę funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych z Tarnobrzega w miejscu ich zamieszkania. Adresowany jest do 26 osób (21 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku powyżej 60 lat. Objęcie usługami opiekuńczymi w ramach projektu trwać będzie do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt rusza od 01.05.2018r. i trwa do 31.12.2020r. Jego wartość to 538 247,32 zł. Dofinansowanie z funduszy UE wynosi 511 319,32 zł, a wkład własny gminy 26 928,00 zł, co stanowi wymagane 5% wartości całości projektu.

Na wkład własny składają się opłaty pobierane od Uczestników projektu (zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXIX/421/2012 z dn. 27 grudnia 2012). Przewidziana odpłatność za usługi opiekuńcze i asystenckie pobierana będzie od osób, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r.). Wkład własny, to zasiłki celowe 22 000,00 zł + 4 928,00 zł z wpłat od Uczestników projektu.

W ramach projektu przewiduje się wsparcie w postaci:

Sąsiedzkich usług opiekuńczych-dla 10 niesamodzielnych osób powyżej 60 rż., którzy do tej pory nie korzystali z sąsiedzkich usług opiekuńczych. Dzięki temu będą mogli korzystać z pomocy osób blisko zamieszkujących. Usługi będą obejmować pomoc w podstawowych codziennych czynnościach życiowych i domowych, np.: pomoc w zakupach podstawowych artykułów, pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym, pomoc w przygotowaniu i podawaniu posiłków, uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek, urzędów, informowanie właściwych służb i rodziny o pogarszaniu stanu zdrowia, odwiedziny w szpitalu. Usługi świadczone w ciągu dnia 7 dni/tyg. 1h/dobę. W nagłych przypadkach usługi będą świadczone w nocy. Szczegółowy zakres usług będzie indywidualnie dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestnika projektu.

10 osób realizujących sąsiedzkie usł. opiekuńcze zostanie zatrudnionych na umowy zlecenie

Usługi opiekuńcze – dla 6 niesamodzielnych Uczestników projektu powyżej 60 rż., którzy do tej pory nie korzystali z usług opiekuńczych przewidziano usługi opiekuńcze w miejscu ich zamieszkania z uwzględnieniem bliskiego otoczenia.

Zostanie zatrudniona 1 osoba na umowę zlecenie. Osoby objęte wsparciem zapewnioną będą miały usługę opiekuńczą 7 dni w tyg. W godz. od 8-20. Indywidualny wymiar i zakres dostosowany będzie do potrzeb UP. Wsparcie przewidziane jest dla osób, które wymagają codziennego wsparcia w czynnościach higienicznych, pielęgnacyjnych, pomoc w spożywaniu posiłków, utrzymaniu porządku, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w dostępie do świadczeń zdrowotnych, zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Teleopieka – dla 5 niesamodzielnych Uczestników projektu powyżej 60 rż. mieszkających samotnie lub przebywających okresowo samotnie w domu przewidziano wsparcie w postaci teleopieki. Wsparcie skierowane dla osób z zaburzeniami pamięci, choroby otępienne, demencja alzheimer, Parkinson, osoby po udarach, incydentach kardiolog., neurolog., mające problem z poruszaniem się. Opaski na rękę będą działać także poza miejscem zamieszkania. Z opaski będą mogli korzystać w momencie zagrażającym ich życiu, np.: w sytuacji upadku i bezruchu, opaska automatycznie sama wyśle powiadomienie alarmowe na platformę, aplikację mobilną oraz drogą SMS do wskazanych wcześniej przez Uczestnika Projektu opiekunów. Posiadać będzie również przycisk SOS pozwalający szybkie wezwanie pomocy przez UP- po wciśnięciu przycisku wyzwalany będzie alert na platformę mobilną, aplikację mobilną i wskazane numery kontaktowe opiekunów, na ich telefony będzie wysłana informacja sms „sos” z obszarem przebywania UP. Dzięki z kolei funkcji GPS – wykrywania lokalizacji opiekun będzie znał obszar przebywania osoby bliskiej w sytuacji zagrożenia życia.

Usługi asystenckie – dla 5 niesamodzielnych osób powyżej 60 rż. z powodu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), którzy wymagają wsparcia w miejscu zamieszkania. Zatrudnienie AON (asystenta os. niepełnosprawnej) 1 os. na umowę zlecenie. Osoby objęte wsparciem zapewnioną będą miały usługę 7 dni w tyg., w godz. 8-20., indywidualny wymiar godzin dostosowany będzie do potrzeb osób, którzy wymagają codziennego wsparcia: w czynnościach dnia codziennego, przemieszczaniu się do lekarza, punktów usługowych, miejsc publicznych. Wsparcie obejmuje spędzanie czasu wolnego.

Dla 26 Uczestników planuje się zakup detektorów czadu/dymu- dobrane w zależności od potrzeb UP.

Objęcie Uczestników projektu ww. usługami przyczyni się do poprawienia ich jakości życia, codziennego funkcjonowania w domu i środowisku lokalnym.

Szacowany koszt opaski w ramach rozeznania cenowego to: 1333,73 zł
Szacowany transfer danych dla 5 UP na cały projekt w ramach rozeznania to 3323,85zł
Szacowany koszt detektora czadu/dymu 1 sztuka to 211,52zł.

Bliższych informacji udziela:
Małgorzata Babiak – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 856 76 93.

źródło: UM Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Uwaga! Ćwiczenia wojskowe

rta24.eu27 października 2021

W gotowości przed zimą

rta24.eu26 października 2021

Kontrole obowiązujących obostrzeń. Policja apeluje

rta24.eu26 października 2021

Janusz Malarz IKS JEZIORO Tarnobrzeg trzy razy na podium!

rta24.eu26 października 2021

Nowe propozycje zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego

rta24.eu21 października 2021

Przerwa w dostawie wody – 26 października 2021 r. (wtorek)

rta24.eu21 października 2021

Uczniowie z Prymasówki po praktykach w Maladze

rta24.eu20 października 2021

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego

rta24.eu20 października 2021

Podsumowali płatny wjazd nad jezioro. Czy się opłacało ?

rta24.eu19 października 2021