W Tarnobrzegu

Ruszył Tarnobrzeski Budżet Obywatelski na 2020 rok

Ruszył Tarnobrzeski Budżet Obywatelski na 2020 rok

Od 4 lipca mieszkańcy Tarnobrzega mogą zgłaszać swoje projekty w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Projekty składać można do dnia 2 sierpnia w dwóch kategoriach, „projektów dużych” i „projektów małych”. Na realizacje budżetu obywatelskiego przeznaczonych zostało 1 511 394,20 zł, co stanowi 0,55% wydatków budżetu miasta za ubiegły rok. Taką wysokość środków przyjęli radni na kwietniowej sesji Rady Miasta, podejmując uchwałę o zasadach i trybie przeprowadzania budżetu obywatelskiego w Tarnobrzegu.

Na „projekty duże” przeznaczono 1 411 394,20 zł. W tej kategorii zgłaszać można pomysły, których wartość szacunkowa nie przekracza wyznaczonej puli. Natomiast na „projekty małe” pula wynosi 100 000,00 zł. W ramach „projektów małych” mieszkaniec miasta może zgłosić pomysł, którego wartość nie przekracza 10 000,00 zł. Projekty z tej kategorii wychodzą naprzeciw małym potrzebom mieszkańców miasta, które można zrealizować w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania, niemal „tuż pod oknem” lub w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich, które są proste i szybkie w realizacji.

Jakie projekty zgłaszamy?

Zgodnie z zasadami Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego w jego ramach realizowane mogą być wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych Miasta i co ważne przyczynia się do rozwoju Miasta, takie jak budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej czy działanie mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

Natomiast do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty:

 • naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;
 • zadanie wymagające ponoszenia nakładów na nieruchomość, do której osoba trzecia posiada tytuł prawny;
 • niezgodne z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg;
 • zakładające wytworzenie infrastruktury poza obszarem Miasta Tarnobrzega;
 • zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Miasto Tarnobrzeg nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
 • generujące koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu, powyżej 50% wartości projektu w jednym roku;
 • nie spełniające kryterium ogólnodostępności, w szczególności zadanie dotyczące obiektów szkół lub placówek, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, chyba że przewiduje się jego realizację na terenie ogólnodostępnym dla mieszkańców;
 • których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na dany typ projektów;
 • jednoznacznie wskazujące wykonawcę zadania;
 • zadanie polegające wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego lub kosztorysu;
 • których realizacja jest z przyczyn obiektywnych niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

Kto zgłasza projekt i w jaki sposób?

Projekt złożyć może każdy mieszkaniec Tarnobrzega, jednak musza one zostać złożone na odpowiednim formularzu z dołączoną listą 15 podpisów mieszkańców Tarnobrzega popierających projekt. Wzory tych formularzy znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega. Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem formalnym. Głosować będziemy tylko na te, które zostały zweryfikowane pozytywnie. Weryfikacja projektów prowadzona będzie pod kątem spełniania wymogów formalnych, zgodności z prawem oraz zasadami określonymi w uchwale rady miasta o budżecie obywatelskim miasta Tarnobrzega, adekwatności pełnego szacunkowego kosztu realizacji projektu i jego przypisania do danej kategorii projektów oraz wykonalności technicznej, w tym możliwości realizacji w ramach jednego roku budżetowego.

Wypełnione formularze można składać na kilka sposobów:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu;
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, z dopiskiem „Budżet obywatelski – zgłoszenie projektu”; za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego;
 • elektronicznie skan wypełnionego formularza i listy poparcia na adres mailowy um@um.tarnobrzeg.pl.

W przypadku przesłania projektu w formie elektronicznej, całkowita wielkość załączników nie może przekraczać 50 MB, a dołączane pliki należy przesyłać w formacie PDF, PNG lub JPG

Jeżeli zgłoszony projekt będzie zawierał braki nadające się do usunięcia, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania wezwania na adres poczty elektronicznej.

Odwołania od oceny weryfikacyjnej

Od obecnej edycji budżetu obywatelskiego obowiązuje procedura odwoławcza dla wnioskodawców, których projekty otrzymały negatywną ocenę w procesie weryfikacji. Odwołanie można będzie składać za pośrednictwem prezydenta miasta do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji projektów.

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ogłoszona zostanie lista projektów na które będą głosować mieszkańcy. Lista taka powstanie do dnia 23 września. Od tego momentu wnioskodawcy i mieszkańcy będą mogli prowadzić kampanie informacyjne o poszczególnych projektach. Kampanie można będzie prowadzić do zakończenia procesu głosowania.

Głosowanie

Natomiast głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty rozpocznie się 30 września i potrwa do 5 października, od poniedziałku do soboty. Głosowanie odbywać się będzie w jednym lokalu wyborczym, w godzinach umożliwiających oddanie swojego głosu przez pracujących mieszkańców miasta. Oddawać głosy będziemy bezpośrednio, poprzez wrzucenie do przygotowanej urny kart z zakreślonym wybranym jednym projektem dużym i nie więcej niż trzema wybranymi projektami małymi. Głosować można będzie tylko raz, po uprzednim wylegitymowaniu się dokumentem ze zdjęciem. Wskazanie miejsca, gdzie będziemy głosować oraz godzin pracy lokalu wyborczego zostanie określone przez prezydenta miasta do 23 września.

Listę zwycięskich projektów poznamy do 11 października. Do budżetu Miasta Tarnobrzega na 2020 rok wejdą te projekty, które otrzymają największa liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na dana kategorię projektów. Jeżeli dwa lub więcej projektów z największą liczba głosów otrzyma identyczna liczbę głosów o ich kolejności i realizacji decyduje losowanie przeprowadzane przez Komisję Skrutacyjną.

Szczegółowych informacji, co do obowiązujących zasad przeprowadzania Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego udziela: Robert Chrząstek -Naczelnik Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnobrzega, tel. 15 81 81 525, adres: email: r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl.

Informacji w sprawach technicznych udziela Inspektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa, email:techniczny@um.tarnobrzeg.pl.

Zasady przeprowadzenia Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok określa Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (Nr XI/110/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.).

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok, którego tryb i zasady określa Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega:

od 4 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r.- zgłaszanie projektów,
od 3 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,
do 9 września 2019 r. – ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,
od 9 września 2019 r. do 20 września 2019 r. – rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,
do 23 września 2019 r. – powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczej ustalenie czasu pracy Komisji Wyborczej oraz siedziby lokalu wyborczego,
do 23 września 2019 r. – ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i odrzuconych,
od 30 września 2019 r. do 5 października 2019 r. – głosowanie w wyznaczonym lokalu wyborczym na projekty dopuszczone do głosowania,
od 7 października 2019 r. do 10 października 2019 r.- przeliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega,
do 11 października 2019 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok.

Źródło: UM Tarnobrzeg 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Tarnobrzegu

Więcej w W Tarnobrzegu

Sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna na naszym obszarze jest korzystna

rta24.eu3 marca 2021

Konkurs – Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

rta24.eu2 marca 2021

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rta24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rta24.eu1 marca 2021

Rozpoczęto prace przy Centrum Wspinaczkowym w Tarnobrzegu

rta24.eu26 lutego 2021

Geoportal Miasta Tarnobrzega – utrudnienia z dostępnością

rta24.eu26 lutego 2021

#ekowyzwanie – “Rolnik” wyróżniony

rta24.eu25 lutego 2021

Poranny pożar samochodu w Tarnobrzegu

rta24.eu23 lutego 2021

Kopernika z sercem dla dzieci

rta24.eu22 lutego 2021