kultura i rozrywka

Solowy koncert Tomasza Budzyńskiego

Solowy koncert Tomasza Budzyńskiego

Malarz, poeta, a przede wszyst­kim roc­kowy woka­li­sta znany głów­nie z zespo­łów Armia, Siekiera oraz 2Tm2,3. Na jego kon­cie są już trzy solowe albumy.

Urodził się w Tarnobrzegu 2 paź­dzier­nika 1962 roku. Dawny woka­li­sta kul­to­wego zespołu Siekiera. W 1985 roku wraz z Robertem Brylewskim i filo­zo­fem Sławomirem Gołaszewskim zało­żył zespół Armia, w któ­rym jest woka­li­stą do dziś. Ma w swoim dorobku ponad 20 płyt. Mówi jed­nak, że przede wszyst­kim jest mala­rzem. W 2011 roku zade­biu­to­wał jako reży­ser oraz pisarz. Książka „Soul Side Story” to lite­racka i poetycka auto­bio­gra­fia, a pierw­sze spo­tka­nie autor­skie popro­wa­dził Andrzej Stasiuk w listo­pa­dzie na Międzynarodowym Festiwalu Literackim „Conrad 2011” w Krakowie. Pełnometrażowy film „Podróż na Wschód” miał swoją pre­mierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Nowe Horyzonty” we Wrocławiu.

Budzyński-Plakat-1

Tomasz Budzyński nagrywa płyty solowe, z któ­rych ostat­nia pt. „Osobliwości” uka­zała się w czerwcu 2011 roku. Podczas kon­cer­tów solo­wych można usły­szeć reper­tuar także z pozo­sta­łych płyt „Taniec szkie­le­tów”, „Luna” a także z reper­tu­aru Armii w nie­zwy­kłych akustyczno-elektronicznych aran­ża­cjach. Koncerty solowe Tomasza Budzyńskiego to nie­po­wta­rzalna oka­zja pozna­nia jego twór­czo­ści z innej, poza roc­ko­wej strony, aku­styczny kli­mat gitary, elek­tro­niki i akor­de­onu, na któ­rym gra Karol Nowacki, pod­kre­ślają war­tość poezji arty­sty i budują medy­ta­cyjny i trans­owy kli­mat nie pozba­wiony jed­nak ele­men­tów humo­ry­stycz­nych.

Z Tomaszem Budzyńskim mie­li­śmy oka­zję już się spo­tkać 7 listo­pada 2011 r., i 16 paź­dzier­nika 2012 r., pod­czas wer­ni­sażu wystawy jego autor­skich prac „Podróż na wschód”.

źródło: TDK Tarnobrzeg

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rta24.eu2 listopada 2021

Złote Gody w Gminie Gorzyce

rta24.eu29 października 2021

Ruch na Bema częściowo przywrócony

rta24.eu29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zobacz zmiany organizacji ruchu

rta24.eu29 października 2021

II miejsce Zespołu Grębowianki

rta24.eu27 października 2021

Uczennica ze Ślęzaków laureatem konkursu wiedzy o Sejmie RP

rta24.eu26 października 2021

Znamy wyniki „Złotej Szpili” – Ogólnopolskiego Turnieju Satyry im. Ignacego Krasickiego

rta24.eu22 października 2021

Podsumowanie sezonu lotowego

rta24.eu22 października 2021

„Poseł czy kominiarz” – najnowsza premiera Teatru Czwartek

rta24.eu22 października 2021